เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษินศึกษาดูงาน

นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษินศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 40 คน มาศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านชันสูตรโรคสัตว์ ในการนี้สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจ

ต่อจากนั้นนำชมห้องปฏิบัติการอิมูน-ซีรัมวิทยา แบคทีเรีย-เชื้อรา และโรคไข้หวัดนก-นิวคาสเซิลเพื่อการส่งออก การให้บริการศึกษา เรียนรู้ และฝึกงานของนักศึกษาเป็นภารกิจบริการสังคมอย่างหนึ่งที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดให้แก่ทุกสถานศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนประกอบวิชาชีพต่อไป

ข่าว - ส.ช่างทอง / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษินศึกษาดูงาน