เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง คำสั่ง # คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1064/2558+1065/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง คำสั่ง # คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1064/2558+1065/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์