เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2558

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2558

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาทุจริต พร้อมส่งเสริมการปลุกและปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน มีเอกภาพ มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และเพื่อให้สอดรับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสุขให้ประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างความตะหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต


ข่าว / ภาพ - จิรวรรณ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2558