เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นิสิตสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

นิสิตสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. นิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา และดูงานห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกเหนือจากวิชาการในชั้นเรียน สร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นสัตวแพทย์ที่ดี ห้องปฏิบัติการที่เข้าเยี่ยมชม ได้แก่ กลุ่มพยาธิวิทยา กลุ่มไวรัสวิทยา กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา และกลุ่มสัตว์ทดลอง

ในการนี้มีสัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเป็นกิจกรรมบริการสังคมของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นิสิตสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ