เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และนายสัตวแพทย์ปฏิพร ฐาปนะกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน "ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์" จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ในงานนี้มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยราชการและสถานศึกษาต่างๆ โดยที่ในปี 2558 กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล ดังนี้

• ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 2 รางวัล

          (1) รางวัลระดับดีเด่น ชื่อผลงาน "การจัดการระบบสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย"
          (2) รางวัลระดับดี ชื่อผลงาน "ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน QR code" โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

• ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 รางวัล

          (1) ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
          (2) การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
          (3) การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดความขัดแย้ง โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ข่าว - ศรีวรรณา / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558