เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สหพันรัฐรัสเซียศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่สหพันรัฐรัสเซียศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นางตวงทอง ปัจฉิมะศิริ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Valadimir Medvedev เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสัตวแพทย์และเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชของสหพันธรัฐรัสเซีย (FSVPS) สหพันรัฐรัสเซีย พร้อมผู้ติดตามจำนวน 2 ท่าน จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) และโรงงานแปรรูปสุกร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากหน่วยงานสัตวแพทย์และเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชของสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่ง Mr. Valadimir Medvedev มาประเทศไทย เพื่อตรวจรับรองกระบวนการผลิตสินค้าเนื้อสุกรสดแช่แข็งเพื่อส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 และ Mr. Valadimir Medvedev มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้นำเสนอความเป็นมา วิสัยทัศน์-พันธกิจของสถาบันฯ การบรรยายหัวข้อ Trichinosis in Thailand ซึ่่ง Mr. Valadimir Medvedev ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ก่อนจะนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา และกลุ่มปรสิตวิทยาของสถาบันฯ เป็นลำดับต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าสุกรของประเทศไทยมีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของรัสเซีย ช่วยสนับสนุนการส่งออกเนื้อสุกรของประเทศไทยไปยังสหพันธรัฐรัสเซียได้อย่างต่อเนื่อง
ข่าว - ศรีวรรณา / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สหพันรัฐรัสเซียศึกษาดูงาน