เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 ประชุมพบลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2558

ประชุมพบลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมการการให้บริการลูกค้า ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ ช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการส่งตัวอย่าง การดูแลป้องกันควบคุมโรคสัตว์ และสถานการณ์โรคระบาดสัตว์/โรคสัตว์ติดต่อสู่คน ทั้งยังได้เป็นการพบปะกันระหว่างนักวิชาการ/นักวิจัยและผู้รับบริการ มีการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้น

การจัดประชุมครั้งนี้ดำเนินการโดยกลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2008 ว่าด้วยการตอบกลับและความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ และนักวิชาการ/นักวิจัยเข้าร่วมประชุม และผู้รับ บริการจำนวน 40 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาหสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการอื่นๆ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รายย่อย ที่มีปฏิ สัมพันธ์กับสถาบันฯ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

ในการนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เน้นด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก การบริการในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ ต้องให้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และคำนึงถึง มาตรฐานบริการที่ดีและคงเส้นคงวา เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ และแนะนำให้บุคลากรภาครัฐ ในฐานะผู้ให้บริการ เข้าหาเกษตรกร ถามถึงปัญหา รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านนโยบายการดำเนินงานของสถาบันฯ มาตรฐานการชันสูตรและทดสอบโรค และเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหา และอุปสรรคในการส่งตัวอย่าง/การตอบรายงานผล และส่วนที่ต้องการแก้ไข นำเสนอให้ทราบว่าการตรวจชันสูตรและทดสอบโรคของสถาบันฯ ได้ดำเนินการภายใต้ระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2008 และบริการลูกค้าภายใต้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความ สามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จึงสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่ให้บริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากการได้รับการ รับรองฯนี้ ต้องได้รับการตรวจประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเป็นตัวชี้วัดผลการประเมินด้วย อีกทั้งมีการสร้างความศรัทธา ความน่าเชื่อถือของผู้รับบริการในรูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับภาควิชาการ/ภาคเอกชน เช่น โครงการ “A one health approach to predict leptospirosis outbreaks in livestock and humans in Thailand” โดยร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ทุน Thai-France under PHC Program in Higher Education and Research และสุดท้ายผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ และนักวิชาการ/นักวิจัย ร่วมกันให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามตลอดการประชุมฯ
ข่าว/ภาพ - ศรีวรรณา

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 ประชุมพบลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2558