หน้าแรก

แบบฟอร์มทางราชการ


   การลา   
 • form_01 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [word] [pdf]
 • form_02 ใบลาพักผ่อน [word] [pdf]
 • form_03 ใบยกเลิกวันลา [word] [pdf]

   บันทึกข้อความ-เอกสารต่างๆ   
 • form_07 ใบขออนุญาตถ่ายเอกสาร [pdf]
 • form_08 บันทึกข้อความ ปกติ A4 [word][แบบการพิมพ์]
 • form_12 ขอถ่ายสำเนาระบบดิจิทอล [pdf]
 • form_16 ส่งโทรสาร (Fax) ไทย [word] [pdf]
 • form_162 ส่งโทรสาร (Fax) อังกฤษ [word] [pdf]
 • form_68 บันทึกข้อความสั้น เสนอลงนาม [word][pdf]
 • form_69 ตัวอย่างบันทึกข้อความ-สำเนา เสนอลงนาม [word]

   ขอใช้รถ-ไปราชการ   
 • form_04 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ [pdf][word]
 • form_05 ขออนุญาตไปราชการ [word] [pdf]
 • form_15 ขออนุญาตออกนอกสถาบันฯ ในเวลาราชการ [pdf]

   ใบเบิกเงิน   
 • form_7123 ใบเบิกเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7123 [pdf]
 • form_8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 [pdf]
 • form_7131 ใบเบิกเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 [pdf]
 • form_7100 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 [pdf]
 • form_216 สัญญาการยืมเงิน แบบ 216 [pdf]
 • form_75 บัญชีเงินค่าใช้จ่าย แบบ 10 [pdf]
 • form_76 บันทึกขอยืมเงิน [pdf]
 • form_77 ใบมอบฉันทะ ก.ป.ศ.26 [pdf]

   งานพัฒนาบุคลากร-ฝึกอบรม-ฝึกงาน   
 • form_06 คำขอมีบัตรประจำตัว [บันทึกข้อความ] [แบบ บ.จ.1]
 • form_17 ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป [pdf]
 • form_22 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ) [word] [pdf]
 • form_26 แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (portfolio) [xls]
 • form_53 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ [xls]
 • form_63 ตารางเซ็นรับทราบ/ถือปฏิบัติของบุคลากรของหน่วยงาน: เรื่อง ปฏิบัติตามแผนพัฒนา บุคลากรรอบที่ 1/2556 [xls]
 • form_64 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [pdf][xls]
 • form_88 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [xls]
 • form_74 หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากร [word]
 • form_79 แบบประเมินการฝึกอบรม สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ [word]
 • form_80 แบบประเมินวิทยากร [word]
 • form_81 รายงานผลการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก [word]
 • form_85 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ [xls]
 • form_86 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ [xls]
 • form_87 แบบบันทึกประวัติ [word]
 • form_89 การดำเนินงานด้านต่างประเทศ [xls]
 • form_90 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน [word]
 • form_91 แบบรายงานหลังกลับจากต่างประเทศ [word]
 • form_92 ตัวอย่างสัญญาอนุญาตไปราชการต่างประเทศ [word]
 • FR-90-02 แบบแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานนักศึกษา [word]
 • FR-90-03 แบบแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานบุุคลภายนอก [word]

   พัสดุ-งบประมาณ   
 • form_11 ของบประมาณคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท [word]
 • form_31 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [xls]
 • form_34 ทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ [xls]
 • form_36 รายงานแผน/ผลการจัดซื้อ/จ้ดจ้างงบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย-วัสดุ) [xls]
 • form_40 ข้อตกลงการถ่ายโอนวัสดุ (ไทย) [word]
 • form_41 ข้อตกลงการถ่ายโอนวัสดุ (อังกฤษ) [word]
 • form_51 ใบเบิกและหรือรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ก.ป.ศ.1) [xls]
 • form_52 แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน [xls]

   งานช่าง-คอมพิวเตอร์-โสตทัศนูปกรณ์-ห้องประชุม   
 • form_13 ใบแจ้งงานซ่อม[pdf]
 • form_18 แบบฟอร์มขอบัญชี e-mail address รายบุคคลสำหรับข้าราชการ [pdf]
 • form_54 แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ[pdf]
 • form_55 แบบฟอร์มขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ [pdf]
 • form_56 แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อดิจิตอล [pdf]
 • form_71 แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ [pdf]
 • FR-80-04 แบบขออนุญาตเผยแพร่ข่าวสาร/เอกสารวิชาการทางเว็บไซต์ [pdf]

   ส่งตัวอย่าง-สัตว์ทดลอง   
 • form_09 แบบฟอร์มรับตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ [pdf]
 • form_10 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า [pdf]
 • form_29 แบบฟอร์มการขอใช้สัตว์และสถานที่ (F-EXP-03) [pdf]
 • form_43 แบบฟอร์มการขอใช้สัตว์และสถานที่ [word]
 • form_47 แบบฟอร์ฺมขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (F-EXP-02/22.11.60) [word]

   ISO-Biosafety   
 • form_25 แบบฟอร์มร้องขอดำเนินการเอกสารตามระบบ ISO 17025 (F-LQS-11) [word]
 • form_72 แบบฟอร์มร้องขอดำเนินการเอกสารตามระบบ ISO 9001 (FR-QMS-01) [pdf]
 • form_49 แบบรายงานอุบัติเหตุตามระบบความปลอดภัยมั่นคงทางชีวภาพ [pdf]
 • form_50 แบบประเมินพนักงานขับรถยนต์ ISO 9001 (FR-630-33) [pdf]
 • form_83 สามเหลี่ยมเย็บมุม ISO 9001-เล็ก [pdf]
 • form_84 สามเหลี่ยมเย็บมุม ISO 9001-ใหญ่ [pdf]

   งานวิจัย   
 • form_38 แบบเสนอโครงการวิจัย ภค-1ด/50 [word]
 • form_39 แบบเสนอแผนงานวิจัย ภค-1ช/50 [word]
 • form_65 แบบฟอร์มสำหรับเสนอโครงการวิจัย-แบบเดี่ยว [word]
 • form_66 แบบฟอร์มสำหรับเสนอโครงการวิจัย-แบบชุดโครงการ [word]
 • form_67 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ [word]


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home