เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (National Vaccine Conference 2015) จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2558 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558

ในปีนี้มีแนวคิดหลักของการประชุม (Conference Theme) คือ "ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือ ความฝัน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน การเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวัคซีน โดยได้จำแนกการประชุมเป็น 3 กลุ่ม (Track) คือ 1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy track) 2) ด้านวิจัยพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพ (Research, Production and Regulatory track) และ 3) ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization track) มีการปาฐกถาพิเศษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของไทย และภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการค้นว้า วิจัย และเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีในงานนี้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ และกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและเฝ้ารับเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีนายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ถวายรายงานการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์และการวิจัยด้านวัคซีน พร้อมทั้งได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของการพัฒนาและผลิตวัคซีนสัตว์ในประเทศไทย" ร่วมกับรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสัตวแพทย์หญิงรัชนี อัตถิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในการนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มไวรัสวิทยา ประจำบอร์ดนิทรรศการและเข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 4 คน คือ ดร.ทวีวัฒน์ ดีมะการ นายธีรศักดิ์ อินธิยะ นายชลธร ผันทยศ และนางสาวยุพรัตน์ อินบำรุง
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7