เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 10 ยังคงมุ่งมั่นให้เป็นนวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐาน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง โดยที่เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR ในการตรวจวินิจฉัยโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในโค-กระบือ
      พัชรี ทองคำคูณ  พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
     [Developmentof multiplex PCR for diagnosis of Hemorrhagic septicemia in cattle and buffaloes by Pacharee Thongkamkoon & Pornpen Pathanasophon : คำสำคัญ-keywords - โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย, โค-กระบือ, การวินิจฉัย, multiplex PCR, hemorrhagic septicemia, cattle, buffaloes, diagnosis]
1 - 10
15 กรกฎาคม 2558
ลักษณะทางพันธุกรรมและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อก่อโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียที่ระบาดในปี พ.ศ. 2557
      พัชรี ทองคำคูณ  เนตรชนก จิวกานนท์   เสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม  วัฒนศักดิ์ จำละคร
     [Genetic characterization and antimicrobial susceptibilities of haemorrhagic septicaemia causing agents in 2014 outbreaks by Pacharee Thongkamkoon, Netchanok Jiwakanon, Seksit Singhjam, Wattanasak Chamlakhorn : คำสำคัญ-keywords - ลักษณะทางพันธุกรรม, โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย, ความไวต่อยาต้านจุลชีพ, genetic characterization, antimicrobial susceptibilities, haemorrhagic septicaemia]
11 - 25
15 กรกฎาคม 2558
การตรวจเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างอวัยวะส่งตรวจ ด้วยวิธี real-time PCR
      กัญญ์ธนิศ ลิ้มวิบูลพงศ์  ชัยยงค์ สากา  ฤชุดา กาญจนเพ็ญ  ชัยวลัญช์ ตุนาค
     [Detection of Burkholderia pseudomallei directly on clinical samples with real-time PCR by Kanthanis Limwibulpong, ChaiyongSakam, Ruchuda Kanjanapen, ChaiwalunTunak : คำสำคัญ-keywords - Burkholderia pseudomallei, Melioidosis, real-time PCR, Taqman probe]
26 - 41
6 สิงหาคม 2558

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)