หน้าแรก พัฒนาองค์กร พัฒนาห้องปฏิบัติการ ข้าราชการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตู้ชีวนิรภัย

ข้าราชการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตู้ชีวนิรภัย

นายอมร ผ่องใส ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายช่าง ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้ รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับรองภาคสนาม (NSF/ANSI 49) ความใช้ได้ของตู้ชีวนิรภัย ( Biosafety Cabinet, BSC) จากสมาคมสุขาภิบาลแห่งชาติ ( National sanitation foundation, NSF ) ประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลข (Certificate Number C0192514-01) ซึ่งเป็นชาวไทยคนแรกที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตู้ชีวนิรภัยจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2556 นายอมรฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH – US CDC Collaboration ) ในโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (Strengthening Laboratory Capacity Program ) โดยมี ดร.โทนี่ วิสท์เลอร์ ผู้ อำนวยการโครงการฯ สนับสนุนให้เดินทางไปอบรมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตู้ชีวนิรภัย (Biosafety Cabinet) หลักสูตร Biosafety Cabinet Technology workshop and personalized certification training ระหว่างวันที่ 6 - 17 พฤษภาคม 2557 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ EAGLESON Institute เมือง Sandford ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวันที่ 6 – 8 : Safety Cabinet Technology วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม : HVAC System and Laboratory Design และวันที่ 13 – 17 : BSC Certification practice ต่อมาวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ได้รับบริจาคชุดเครื่องมือสำหรับตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) เพื่อนำไปใช้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยของสถาสุขภาพสัตว์ฯ และของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ข้อกำหนดในการสมัครสอบนั้นต้องทำการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยให้ได้อย่างน้อย 25 ตู้ เป็นตู้ชีวนิรภัย Class II Type A จำนวน 20 ตู้ และ Class II Type B จำนวน 5 ตู้ ที่ใช้งานอยู่ที่สถาสุขภาพสัตว์ฯ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 แล้วทำรายงานการตรวจตามข้อ กำหนดของ NSF และส่งให้ NSF ตรวจสอบความถูกต้อง ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ส่งใบสมัครสอบ และทาง NSF ตอบรับการสมัครสอบ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Certification และสอบเป็นผู้ตรวจรับรองภาคสนาม (NSF/ANSI 49) ความใช้ได้ของตู้ชีวนิรภัยจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17 – 30 มีนาคม 2557 ณ EAGLESON Institute เมือง Sandford ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร การอบรมประกอบด้วยวันที่ 7 – 21 มีนาคม : Applied Mentoring Workshop วันที่ 24 – 28 : Advanced Certification วันที่ 29 มีนาคม : สอบภาคปฏิบัติของการตรวจรับรองภาคสนามของตู้ชีวนิรภัย ( Practical Examination ) และวันที่ 30 มีนาคม : สอบข้อเขียน ( Written Examination)

การสอบภาคปฏิบัติ (Practical Examination) เป็นการสอบปฏิบัติวิธีการตรวจรับรองตามมาตรฐาน NSF จำนวน 12 Test ภายในระยะเวลาไม่เกิน 9 โมง เกณฑ์การตัดสินจะต้องผ่าน Primary Test ที่คะแนนไม่น้อยกว่า 90% และ Secondary Test ที่คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ส่วนการสอบข้อ เขียน (Written Examination) เป็นการสอบข้อเขียนจำนวน 120 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงครึ่ง เนื้อหาการสอบเกี่ยวกับตู้ชีวนิรภัย เช่น คุณสมบัติ การออกแบบ การผลิต การตรวจสอบประสิทธิภาพจากโรงงาน ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ตามมาตรฐาน NSF การตรวจรับรองภาคสนาม ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1- 4 เป็นต้น เกณฑ์การตัดสินจะต้องผ่านที่คะแนนไม่น้อยกว่า 80%

ขอบเขตของการตรวจรับรอง สามารถตรวจรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐาน NSF ให้กับตู้ชีวนิรภัยทุกชนิดและทุกยี่ห้อ และทุกหน่วยงาน ของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานนอกกรมปศุสัตว์ นับว่ากิจกรรมนี้มีประโยชยน์มากต่อห้องปฏิบัติการต่างๆ เนื่องจากตู้ชีวนิรภัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในห้องปฏิบัติการ และสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถปฏิบัติ งานในการจัดการและทดสอบเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ตู้ชีวนิรภัยทำงานได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ และต้องได้รับการตรวจสอบการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดและรับรองตามมาตรฐานสากล ทำให้มั่นใจได้ว่าตู้ชีวนิรภัยทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

ช่วงที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน 2558) นายอมรฯ ได้ดำเนินการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยของสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ส่วนกลาง และหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 98 ตัว ซึ่งหาก จะต้องจ้างเหมาเพื่อตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อตู้ ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณค่า ใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2579 8908 ถึง 14 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

-4-
การอบรมหลักสูตรBiosafety Cabinet Technology workshop and personalized certification training ระหว่างวันที่ 6 –17 พฤษภาคม 2557

-4-
การอบรมหลักสูตร Advanced Certification และสอบเป็นผู้ตรวจรับรองภาคสนาม (NSF/ANSI 49) ความใช้ได้ของตู้ชีวนิรภัย ( Bio safety Cabinet, BSC ) ระหว่างวันที่ 17 – 30 มีนาคม 2557


ข่าว/ภาพ : อมร ผ่องใส

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร พัฒนาห้องปฏิบัติการ ข้าราชการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตู้ชีวนิรภัย