เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ งานครบรอบ 88 ปี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

งานครบรอบ 88 ปี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดงานนิทรรศการ "ย่างเข้า 9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 2 ตอนเปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และพันธุ์สัตว์ดีกรมปศุสัตว์" จัดโดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อกำเนิดภารกิจด้านการบำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์

โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เป็นต้นว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ "88 ปี ผูกพัน ร่วมปลูกไม้มงคล 89 ต้น" งานพิธีสงฆ์ กิจกรรม "BAHGI Cowboy night 2015" นิทรรศการด้านปศุสัตว์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคนของวัวพันธุ์บราห์มัน" โดยนายสุพจน์ ศรีนิเวศน์ อดีตผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์-ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน และนายปิยศักดิ์ สุวรรณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง การสัมมนาวิชาการเรื่อง อุตสาหกรรมโคเนื้อไทยก้าวสู่ตลาด AEC โดย ดร.อำนาจ ภิญโญศรี รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คุณกิตติพัฒน์ เทียบประทานพร และคุณสัมฤทธิ์ อินทร์เฉลียว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชม/ชิมผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เช่น นมพาสเจอร์ไรซ์ ไส้กรอก สเต็ก ฯ และออกร้านโดยผู้แทนสมาคม ชมรม และห้างร้านต่างๆ ในงานนี้มีร่วมงาน อาทิเช่น ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ (1 ต.ค. 2531-30 ก.ย. 2533) นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ นางสาวจิรพรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา อดีตผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ นายสว่าง อังกุโร อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ นายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายเอกภพ ทองสวัสดิ์ ปศุสัตว์เขต 1 ผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์วิจัย-บำรุงพันธุ์สัตว์ นักวิชาการ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ

เอกสาร "เสน่ห์แห่งมวกเหล็กและทับกวาง" [ ดาวน์โหลด ]


ข่าว : ส. ช่างทอง / ภาพ : พิชญ์ พงษ์แจ่ม

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ งานครบรอบ 88 ปี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์