เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2558

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (DLD Quality Awards 2015) รางวัลหน่วยงานใสสะอาด และรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดังนี้
  1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ 1 รางวัล
  2. รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ผลงานชุดทดสอบการตรวจวิเคราะห์ไนไตรท์ในน้ำ" โดยกลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
  3. รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานห้องปฏิบัติการรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Laboratory) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) และผลงานห้วยเตยโมเดลสู่การพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมโดยเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
  4. รางวัลหน่วยงานใสสะอาด ระดับดีเด่น
  5. รางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น สัตวแพทย์หญิงมาณวิภา ผลภาค นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) และนางรัตนีย์ ทองทา นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ
พร้อมทั้งนายสัตวแพทย์ปณิธาน ทองทา รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ด้วย


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2558