เมนูย่อย

หน้าแรก

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ครบรอบ 28 ปี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวอวยพรปีใหม่ 2558 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติครบรอบ 28 ปี ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ โดยมีผู้บริหารและผู้อาวุโสเข้าร่วมงานประกอบด้วยสัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภณ เมืองเจริญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2531-2533) นายสัตวแพทย์วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงอุบล ศรีสมบูรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองวิชาการ/ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2533-2539) นายสัตวแพทย์นิมิตร ไตรวนาธรรม อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2545-2548) นายสัตวแพทย์สำเริง วรศรี อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2551) นายสัตวแพทย์วิมล จิรธนวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2552-2555) สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย สัตวแพทย์หญิงจารุณี สาตรา อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านชีววัตถุสำหรับสัตว์ สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคไวรัสในสัตว์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สัตวแพทย์หญิงทัศนีย์ ชมภูจันทร์ อดีตหัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา สัตวแพทย์หญิงปัจฉิมา อินทรกำแหง อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่-อดีตหัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา สัตวแพทย์หญิง รอ.(หญิง) มนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ อดีตนายสัตวแพทย์กลุ่มปรสิตวิทยา นายสัตวแพทย์ประภาส เนรมิตมานสุข อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) สัตวแพทย์หญิงรัมภา อินทรักษา อดีตหัวหน้ากลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา สัตวแพทย์หญิงทิพา ตันตเจริญยศ อดีตหัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา นายสัตวแพทย์ประโยชน์ ตันติเจริญยศ อดีตอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์หญิงวัฒนา ศรีสองเมือง อดีตหัวหน้าศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า สัตวแพทย์หญิงลำยองฯ สัตวแพทย์หญิงจุไร เลาหประเสริฐ อดีตนายสัตวแพทย์ กองสัตวรักษ์ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โชคชัย นกเทศ อดีตหัวหน้ากลุ่มอิมมูน-ซีรัมวิทยา นายสมชาย จับบาง อดีตผู้อำนวยการกองนิติการ นายสัตวแพทย์จตุพร สมิตานนท์ อดีตหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ นางมาลี ธีรานุสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สัตวแพทย์หญิง ดร.จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) สัตวแพทย์หญิงมาณวิภา ผลภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) สัตวแพทย์หญิงช้องมาศ อันตรเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) นายสัตวแพทย์พิพล สุขสายไทยชะนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) สัตวแพทย์หญิง ดร.วันดี คงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) สัตวแพทย์หญิงสมใจ กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์.) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานปัจจุบัน ผู้แทนสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ คุณอรสา จับบาง อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป นายสัตวแพทย์ชัยศิริ มหันตชัยสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายสัตวแพทย์ ดร.ณชัย ศราธพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานในสังกดกรมปศุสัตว์อีกหลายท่าน ประมาณ 270 คน ภายในงานมีการนำเสนอวีดิทัศน์ความก้าวหน้าการพัฒนางาน-พิธีมอบใบรับรอง ISO 9001 พิธีสงฆ์-ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป ผู้อาวุโส-ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกล่าวอวยพรปีใหม่ ต่อจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ชมการแสดงและแจกของขวัญหลายรายการให้แก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้
นายสัตวแพทย์วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์
อวยพรปีใหม่

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
อวยพรปีใหม่

นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
อวยพรปีใหม่

ตัวแทนกลุ่มงานร่วมร้องเพลงมาร์ชสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

[ ดาวน์โหลดภาพหมู๋ ]
28Year-01 28Year-02 28Year-03 28Year-04 28Year-05 28Year-06 28Year-07 28Year-08 28Year-09 28Year-10 28Year-11 28Year-12 28Year-13 28Year-14 28Year-15 28Year-16 28Year-17 28Year-18 28Year-19 28Year-20 28Year-21 28Year-22 28Year-23 28Year-24 28Year-25 28Year-26 28Year-27 28Year-28 28Year-29 28Year-30 28Year-31 28Year-32 28Year-33 28Year-34 28Year-35

[ รูปภาพเพิ่มเติม ]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home