เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การอบรมการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา

การอบรมการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการการอบรมการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่วนกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างองโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

โดยได้รับเกียรติจากคุณปรีชา จึงสมานุกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ และคุณลาดาวัลย์ จึงสมานุกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2557 สืบเนื่องจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการชันสูตร ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน การตรวจสอบซีววัตถุสำหรับสัตว์ การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิปัติการชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจสอบซีววัตถุสำหรับสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นห้องปฏิปัติการขันสูตรโรคสัตว์และการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิปัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และมาตรฐานการตรวจสอบวัคซีนอาเซียน วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเช้าใจในการตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์และคำนวณค่าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับการตรวจสอบ ความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลขีววิทยา รวมทั้งการแปลผลและนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้อย่างถูกต้อง


micro_22-23-12-57_01 micro_22-23-12-57_01b micro_22-23-12-57_01c micro_22-23-12-57_02 micro_22-23-12-57_03 micro_22-23-12-57_04 micro_22-23-12-57_05 micro_22-23-12-57_06 micro_22-23-12-57_07 micro_22-23-12-57_08 micro_22-23-12-57_09 micro_22-23-12-57_10


[ ดาวน์โหลดภาพหมู่ ] [ รูปภาพเพิ่มเติม ]


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การอบรมการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา