หน้าแรก

อบรมเตรียมความพร้อมตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมที วินเทจ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง ด่านกักกันสัตว์นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ตราด ตาก เชียงราย สระแก้ว กาญจนบุรี สงขลา และนราธิวาส รวม 20 คน

การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างถูกต้อง สามารถตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และห้องปฏิบัติการ โดยมี น.สพ.ประกิต บุญพรประเสริฐ น.สพ. ฐปณัฐ สงคสุภา สพ.ญ.ใกล้รุ่ง ทนสระน้อย และ สพ.ญ.นันทพร วันดี กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นวิทยากร และมีการถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกอบรมการตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (OIE reference laboratory) Centro de Investigacion en Sanidad Animal (CISA-INIA) ราชอาณาจักรสเปน โดย น.สพ. ฐปณัฐ สงคสุภา และนางสาวอาภาพร ดอกพุฒ


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home