เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์บังคลาเทศ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์บังคลาเทศ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ (กลาง) ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ (ซ้าย) รักษาการผู้เชี่ยวชาญวิจัยด้านโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงการประมงและปศุสัตว์ ประเทศบังคลาเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันฯ

ในครั้งนี้ น.สพ.วันชนะ ปิ่นแก้ว นำเสนอในภารกิจหน้าที่ของสถาบันฯ และ สพ.ญ.ปรทิพย์ ตรีนุสนธิ์ นายสัตวแพทย์โครงการ FETPV นำเสนอภารกิจโครงการ Field Epidemiology Training Program for Veterinarian ณ ห้องประชุม JICA และในลำดับต่อมาได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มแบคทีเรียฯ กลุ่มปรสิตวิทยา และกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์บังคลาเทศ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน