หน้าแรก

ตรวจเยี่ยมแพะในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา จ.สงขลา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (เสื้อขาว) ประธานคณะทำงานดูแลสุขภาพแพะในโครงการพระราชดำริ ออกตรวจเยี่ยมแพะโครงการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอลของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พร้อมด้วยนายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งสเริมและพัฒนาสัตว์เล็ก และเจ้าหน้าที่จากส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) และศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพแพะในโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและตรวจสุขภาพแพะในโครงการฯ ที่ได้รับพระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนา ตลอดจนให้มีการประเมินการดูแลรักษา การจัดการสุขาภิบาลในทุกมิติ เป็นระยะๆ ต่อไป อีกทั้งยังได้ตรวจเยี่ยม ศวพ. สงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องปฎิบัติการ

01 02 03 04 05 06 07 08ข่าว-ภาพ: กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home