เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562

งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ เข้าร่วมงานงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. ในการนี้ได้จัดบอร์ดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมงาน และรับโล่รางวัลผลงานดีเด่น

ดังนี้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รางวัลที่ 3 กิจกรรม 5 ส หน่วยงานส่วนกลางและโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ และความมีวินัย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประเภทหน่วยงานตามภารกิจหลัก รางวัลที่ 1 กิจกรรม 5 ส หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอ่านสารแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบ ๗๗ ปี พร้อมมอบรางวัลผลงานดีเด่นในกิจกรรมต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจุบัน และเป็นประธานเปิดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ต่อมานายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดงาน ในการจัดงานทั้ง 3 วัน กำหนดให้เป็นวัน Meat Day, Milk Day และ Eggs Day มีการจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ด้านปศุสัตว์ การประชุมเสวนาวิชาการ การสาธิตปรุงอาหารบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า-ทำหมันฟรี พร้อมจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์และการแสดงจากศิลปิน

LivestockExpo2019 (21)x LivestockExpo2019 (22)x LivestockExpo2019 (23)x LivestockExpo2019 (24)x LivestockExpo2019 (25)x LivestockExpo2019 (26)x LivestockExpo2019 (27)x LivestockExpo2019 (28)x LivestockExpo2019 (29)x LivestockExpo2019 (30)x LivestockExpo2019 (31)x LivestockExpo2019 (32)x LivestockExpo2019 (33)x LivestockExpo2019 (34)x LivestockExpo2019 (35)x LivestockExpo2019 (36)x LivestockExpo2019 (37)x LivestockExpo2019 (38)x LivestockExpo2019 (39)x LivestockExpo2019 (40)x


รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว: ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานเลขานุการกรม /ภาพ: ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี/มนทกานติ์/สำนักงานเลขานุการกรม

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562