หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 แบบฟอร์ม ISO 17025

แบบฟอร์ม ISO 17025


 1. คำร้องขอดำเนินการเอกสาร| doc |pdf |
 2. แบบฟอร์มการควบคุมงานทดสอบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | doc |pdf |
 3. แบบฟอร์มการปฏิบัติการแก้ไข | doc |pdf |
 4. แบบฟอร์มการปฏิบัติการป้องกัน | doc |pdf |
 5. บัญชีรายชื่อบันทึก| doc |pdf |
 6. แบบฟอร์มใบคำร้องขอข้อมูล | doc |pdf |
 7. แบบฟอร์มขออนุมัติทำลายเอกสาร| doc |pdf |
 8. แบบฟอร์มบันทึกผลการฝึกอบรม On the job training/การฝึกอบรมภายใน| doc |pdf |
 9. แบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกอบรมเฉพาะบุคคล | doc |pdf |
 10. แบบฟอร์มประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร | doc |pdf |
 11. รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Checklist) | doc |pdf |
 12. บันทึกการควบคุมภาวะแวดล้อม (อุณหภูมิ/ความสะอาด)| doc |pdf |
 13. แบบฟอร์มแผนการตรวจสอบ/ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ| doc |pdf |
 14. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบ/ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ| doc |pdf |
 15. แบบฟอร์มแผนการสอบเทียบ ปี พ.ศ.........| doc |pdf |
 16. แบบฟอร์มป้ายแสดงสถานะการสอบเทียบ| doc |pdf |
 17. แบบฟอร์มแผนการประกันคุณภาพผลการทดสอบภายนอกและการเปรียบเทียบฝีมือภายใน ปี พ.ศ….| doc |pdf |
 18. บันทึกการสอบเทียบ : Micropipette| xls |pdf |
 19. บันทึกการสอบเทียบ : Multichannel micropipette| xls |pdf |
 20. ใบพรรณนางานประจำตำแหน่ง คณะผู้บริหารของระบบการบริหารงาน| doc |pdf |
 21. ใบพรรณนางานกลุ่ม...... | doc |pdf |
 22. แบบฟอร์มการปฏิบัติการปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปี…….| doc |pdf |
 23. แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน| doc |pdf |
 24. บันทึกการตรวจสอบระหว่างการใช้งาน Micropipette| xls |pdf |
 25. บันทึกการตรวจสอบระหว่างการใช้งาน Multichannel micropipette| xls |pdf |
 26. แบบฟอร์มการดำเนินการด้านข้อสังเกต (OB)| doc |pdf |
 27. แบบฟอร์มบันทึกการสอบเทียบ Multichannel ≤10 µl| xlsx |pdf |
 28. แบบฟอร์มบันทึกการทวนสอบ Stop Watch| xlsx |pdf |
 29. บัญชีรายชื่อเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (นอกระบบ ISO/IEC 17025)| doc |pdf |
 30. บัญชีรายชื่อเอกสารวิธีการทดสอบ (นอกระบบ ISO/IEC 17025)| doc |pdf |
 31. บัญชีรายชื่อแบบฟอร์ม (นอกระบบ ISO/IEC 17025)| doc |pdf |
 32. การประเมินความเสี่ยงในการตรวจวิเคราะห์/กระบวนงาน (Risk assessment) ปี.........| doc |pdf |
 33. แผนการจัดการความเสี่ยงในการตรวจวิเคราะห์/กระบวนงาน (Risk assessment) ปี.........| doc |pdf |
 34. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบระหว่างใช้งาน Multichannel ≤10 µl| xls |pdf |

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 แบบฟอร์ม ISO 17025