เมนูย่อย

หน้าแรก

การประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง กรมปศุสัตว์ ประชุมร่วมกับนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราพนักงานราชการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งตรวจการปฏิบัติงานของกลุ่มไวรัสวิทยา กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา ฝ่ายช่างและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และคลังพัสดุ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป /ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home