เมนูย่อย

หน้าแรก

การประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH2)

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH2) เพื่อสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความช่วยเหลือและสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, MORU), Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) และ Defense Threat Reduction Agency (DTRA) สหรัฐอเมริกา

โครงการนี้มีระยะดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งการดำเนินงานของโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี ในการให้การฝึกอบรมและความรู้ทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ รวมถึงการวินิจฉัยระดับโมเลกุลแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) กิจกรรมทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 2) กิจกรรมการติดตั้งระบบการจัดเก็บเชื้อ (Pathogen Asset Control System; PACS) 3) กิจกรรม PCR calibration และ 4) กิจกรรม PCR proficiency testing

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home