เมนูย่อย

หน้าแรก

การประชุมแนะนำแนวทางปฏิบัติงานเบิกจ่ายพัสดุ-เร่งรัดติดตามงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา รักษาราชการแทนสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมแนวทางปฏิบัติงานเบิกจ่ายพัสดุและการเร่งรัดติดตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ผู้เข้าประชุมเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภูมิภาค ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์

โดยมีคณะวิทยากรจากกองคลัง กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยคุณพัชมน เจริญสวัสดิ์ คุณปรารถนา อุนทะอ่อน คุณวันทนา ยรรยงยศ คุณสุภัทนารี จันทร์วัน คุณประไพจิตร อาจวิเชียร คุณนภัสร เนื่องชมพู และคุณมัณฑนา คำนาน เพื่อให้การปฏิบัติด้านพัสดุและงบประมาณเป็นไปตามกฎ ระเบียบ เงื่อนไข วิธีการต่างๆ รวมทั้งลดปัญหาด้่านพัสดุที่จะเกิดขึ้น

ข่าว/ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home