หน้าแรก

การประชุมแนะนำแนวทางปฏิบัติงานสารบรรณ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายพัสดุและการเร่งรัดติดตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ผู้เข้าประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและผู้เกี่ยวข้องของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภูมิภาค ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์

โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ 3 ท่าน คือ คุณนวรัตน์ วีระกิจะาณิช คุณสุธิดา สินสุริยะ และคุณสำราญ จันทร์หนู เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปตามกฎ ระเบียบ เงื่อนไข วิธีการต่างๆ รวมทั้งลดปัญหาด้่านงานสารบรรณที่จะเกิดขึ้น

ข่าว/ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home