เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2562)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2562)[ข้อมูลวารสาร - สารบัญ]
สารบัญ

การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคคริปโตสปอริดิโอซิสในลูกโคและกระบือโดยเทคนิค Nested Polymerase Chain Reaction
     จันทรา วัฒนะเมธานนท์  ศศิวิมล อยู่เอม  มัญชรี ทัตติยพงศ์  สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ  กิ่งดาว หมอแก้ว  กิตติชัย อุ่นจิต  มนทกานติ์ จิระธันห์  หน้า 1 - 9
การประเมินผลการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการพัฒนางานบริหารทั่วไปของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
     สมชาย ช่างทอง  หน้า 10 - 23

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2562)