หน้าแรก

GHSA 2024: Advancing Collaborative Efforts Across Relevant GHSA Action Packages

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดการประชุม GHSA 2024: Advancing Collaborative Efforts Across Relevant GHSA Action Packages ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ งานนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประเทศเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและตอบโต้โรคระบาดร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของมวลมนุษยชาติ

การจัดการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยประเทศไทยเป็นผู้นำในชุดกิจกรรม 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ (Detect 1: National Laboratory System) และการพัฒนากำลังคน (Detect 5: Workforce Development) เพื่อจุดมุ่งหมายในการเร่งให้ประเทศต่างๆ พัฒนาสมรรถนะของประเทศเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้โรคระบาด (Prevent, Detect, Respond) ภายในระยะเวลา 5 ปี สำหรับในในปี 2562 ได้จัดการประชุมระดับชุดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ในหัวเรื่อง “GHSA 2024: Advancing Collaborative Efforts Across Relevant GHSA Action Packages” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินการตามกรอบวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ซึ่งกำหนดจะดำเนินการจนถึงปี 2567 ติดตามความก้าวหน้าตามแผนกลยุทธ์พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ติดตามผลดำเนินการการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุข และการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นเวทีให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุดกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ผ่านทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากประเทศผู้นำชุดกิจกรรม D1 (สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ อูกันดา และประเทศไทย) ประเทศผู้สนับสนุน ประเทศผู้นำชุดกิจกรรมอื่นๆ ผู้แทนด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์จากภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (SAARC) ผู้แทนจาก GHSA Steering Committee ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ SEARO, WPRO, FAO HQ, WHO Lyon, OIE, GPP, DTRA, ASEAN Secretariat, US CDC, World Bank, USAID, CBEP, JICA ผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานในประเทศไทย วิทยากรและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 120 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมนี้คือเกิดความร่วมมือและประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน องค์กร ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของประเทศเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้โรคระบาดร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของมวลมนุษยชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้นำที่สามารถผลักดันให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก

โครงการนี้สืบเนื่องจากในแต่ละปีทั่วโลก โรคติดเชื้อเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยในมนุษย์กว่าพันล้านรายและทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน โรคติดเชื้อในมนุษย์ที่เป็นที่รู้จักกันดีส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงจุลชีพก่อโรคเชื้อเอดส์ ซาร์ส อีโบลา ไข้หวัดนก และ MERS ล้วนเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (zoonotic) คือ เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์และข้ามขีดคั่นทางประเภทพันธุ์มาติดเชื้อในมนุษย์ เมื่อปี 2557 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับประเทศคู่ความร่วมมือจากทั่วโลกในการเปิดโครงการวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda หรือ GHSA) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มพหุภาคีและพหุภาคของกว่า 40 ประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนานาชาติในการรับมือกับภัยคุกคามด้านโรคติดต่อและเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์อันประเมินได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก รัฐบาลสหรัฐฯ จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการเสริมสร้างและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ระยะเวลาห้าปีอันมีเป้าหมายเพื่อบ่งชี้การปฏิบัติการที่สำคัญ การดำเนินการขั้นต่อไป ตลอดจนโอกาสต่างๆ ในการบรรลุซึ่งขีดความสามารถในการป้องกัน ตรวจจับ และดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ รวมถึงช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นระหว่างภาคส่วนต่างๆ และระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการ โดยที่การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อเป็นภัยคุกคามระดับโลก ทั้งยังเป็นข้อกังวลอย่างยิ่งทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการพัฒนา ดังนั้น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเจตนาสนับสนุนงบปบประมาณเพื่อพัฒนาวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ให้สามารถป้องกัน ตรวจจับ และดำเนินการตอบโต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในอนาคต ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุข อันเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ตลอดระยะเวลา 180 ปีของประเทศเราทั้งสองเพื่อพัฒนาการป้องกัน ตรวจจับสัญญาณ และดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามจากโรคติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงความร่วมมือนี้ยังจะดำเนินงานเพื่อลดการดื้อยาต้านจุลชีพ ปรับปรุงสมรรถนะห้องปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมหลายภาคส่วนทั้งในปัจจุบันและอนาคต บทบาทของรัฐบาลไทยที่เป็นผู้นำในแผนปฏิบัติการทั้งสามส่วนภายใต้วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกช่วยส่งเสริมความสามารถของกลุ่มในการจัดการกับภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ต่อไป (ที่มา: https://th.usembassy.gov)

ในส่วนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้มีนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านความปลอดภัย-มั่นคงทางชีวภาพเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ – สพ.ญ.มนทกานติ์ / คุณอาภาพร

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home