หน้าแรก

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติครบรอบ 32 ปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติครบรอบ 32 ปี มีร่วมงานประมาณ 250 คน ในงานนี้นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิในช่วงเช้า ต่อมาเวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ ผู้ร่วมงานชมวีดิทัศน์การปฏิบัติงานและการพัฒนางานในรอบปีที่ผ่านมา ต่อจากนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา เป็นประธานจัดธูปเทียน พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเทวสุนทร กทม. เจริญพระพุทธมนต์ พรมน้ำมนตร์ รับถวายปัจจัย/ภัตตาหารเพล

ต่อจากนั้นพิธีกร นายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และนางสาว กลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ดำเนินรายการ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนากล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานใน สัตวแพทย์หญิงอุบล ศรีสมบูรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองวิชาการ/สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ (2533-2539) ตัวแทนผู้อาวุโส และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลนนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติกล่าวโอวาทและอวยพรปีใหม่

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2530 จึงถือเอาวันที่ 6 มกราคมของทุกปึเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเรื่อยมา และครบรอบ 70 ปีของการจัดตั้งกองทดลองค้นคว้า (15 กุมภาพันธ์ 2491) ซึ่งเป็นหน่วยงานเริ่มต้นด้านศึกษา วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ของประเทศไทย ต่อมายกฐานะเป็นกองวิชาการ สถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตามลำดับ

ต่อมาถ่ายรูปหมู่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวัน แจกรางวัลของขวัญปีใหม่ และชมการแสดง

ปี พ.ศ. 2562 นี้มีผู้อาวุโส ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ดังนี้
 1. นายสัตวแพทย์กู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการกองวิชาการ (พ.ศ.2530) / อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ / อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ
 2. สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2531-2533)
 4. นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ผลลาภ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2539-2542)
 5. นายสัตวแพทย์วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 6. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลนนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 7. สัตวแพทย์หญิงสุนีจิต คงทน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์/อดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมคุณภาพชีวภัณฑ์ (พ.ศ. 2520-2541)
 8. สัตวแพทย์หญิงปัจฉิมา อินทรกำแหง อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
 9. สัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
 10. นายสัตวแพทย์ยันต์ สุขวงศ์ อดีตนายสัตวแพทย์ 8 กองผสมเทียม กรมปศุสัตว์
 11. สัตวแพทย์หญิงทิพา ตันตเจริญยศ อดีตหัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
 12. นายสัตวแพทย์ประโยชน์ ตันตเจริญยศ อดีตอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 13. สัตวแพทย์หญิงอุบล ศรีสมบูรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองวิชาการ/สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2533-2539)
 14. สัตวแพทย์หญิง ดร.วัลลภา หนุนภักดี อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2542-2545)
 15. นายสัตวแพทย์นิมิตร ไตรวนาธรรม อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2545-2548)
 16. นายสัตวแพทย์สำเริง วรศรี อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2551)
 17. นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2552-2555)
 18. คุณมาลี ธีรานุสนธิ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา
 19. นายสัตวแพทย์มานิตย์ พรประภา อดีตปศุสัตว์เขต 2
 20. นายสัตวแพทย์สุวุธ จเรจร อดีตปศุสัตว์เขต 3
 21. นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2555-2559)
 22. คุณสมชาย จับบาง อดีตผู้อำนวยการกองนิติการ กรมปศุสัตว์
 23. สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช อดีตผู้อำนวยการศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อยฯ / ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย / OIE Expert
 24. สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ / ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปสุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส
 25. นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงษ์เกษมจิตต์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือนบน (ลำปาง)
 26. สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล อดีตปศุสัตว์เขต 9 / ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านจัดการสุขภาพสัตว์
 27. สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ / ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคทางไวรัสวิทยาในสัตว์
 28. สัตวแพทย์หญิง รอ.(หญิง) มนัสนันน์ ประสิทธิรัตน์ อดีตนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มปรสิตวิทยา
 29. นายสัตวแพทย์โชคชัย นกเทศ อดีตหัวหน้ากลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา
 30. นายสัตวแพทย์จตุพร สมิตานนต์ อดีตหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา
 31. สัตวแพทย์หญิงรัมภา อินทรักษา อดีตหัวหน้ากลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
 32. สัตวแพทย์หญิงจิรา คงครอง อดีตหัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา
 33. สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ อดีตผู้เชี่ยวชาญ USAID
 34. นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2559-ปัจจุบัน)
 35. สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา / หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์
 36. สัตวแพทย์หญิง ดร.วันดี คงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช)
 37. นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์/หัวหน้างานศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (นครราชสีมา)
 38. นายสัตวแพทย์ปฏิพร ฐาปนะกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
 39. นายสัตวแพทย์เลิศชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)
 40. นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อยฯ
 41. นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์)
 42. นายสัตวแพทย์นฤพล พร้อมขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
 43. สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี)
 44. นายสัตวแพทย์ประสบพร ทองนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา)
 45. คุณพัชนี หิรัญธนานนท์ อดีตนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
 46. คุณฉอ้อน กองนาค อดีตหัวหน้าหน่วยรถยนต์
 47. คุณอรสา จับบาง อดีต เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 48. คุณเกษม จารุวรรณ อดีตพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และอื่นๆ


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว – ส. ช่างทอง / ภาพ – พลกฤต + ชนกพร

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home