หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


1. การศึกษาเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ที่พบในโคและสุกรในประเทศไทย (A study of Leptospira serovar specific in cattle and pigs in Thailand) โดยนางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ และคณะ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2562

2. การพัฒนา competitive ELISA โดยใช้ recombinant proteins ชนิด 3ABC และ 2C3AB เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย (Development of competitive ELISA using 3ABC and 2C3AB recombinant proteins for diagnosis of foot and mouth disease) โดยนายเจษฎา รัตโณภาส และคณะ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธี indirect enzyme-linked immunosorbent assa (iELISA) ที่ใช้แอนติเจนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่แตกต่างกันในการตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ (A comparison of the efficiency of iELISA coated with different Burkholderia pseudomallei antigens for melioidosis serodiagnosis) โดยนายกรีสัลย์ พรรคทองสุข และคณะ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562

4. การพัฒนาชุดทดสอบ Enzyme-linked immunosorbent assay และimmunochromatography ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค (Development of enzyme-linked immunosorbent assay and immunochromatography for enzootic bovine leukosis diagnosis) โดยนายเจษฎา รัตโณภาส และคณะ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562

5. การพัฒนาชุดตรวจทางซีรัมวิทยาชนิด competitive ELISA (cELISA) สำหรับวินิจฉัยโรคบรูเซลโลสิส (Development of a sero-diagnostic-based test, competitive ELISA (cELISA), for diagnosis of Brucellosis) โดยนายกรีสัลย์ พรรคทองสุข และคณะ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2563

6. การศึกษาวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium bovis ด้วยวิธี real-time PCR (Study of Tissue Preservation methods for Detection of Mycobacterium bovis using real-time PCR) โดยนางสาวกฤดากร วงษ์ทองสาลี และคณะ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562

7. การผลิตโมโนสเปซิฟิกโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus และเชื้อ Brucella melitensis (Production of monospecific polyclonal antibody (MPA) against Brucella abortus and Brucella melitensis) โดยนายกรีสัลย์ พรรคทองสุข และคณะ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

8. การผลิตและประเมินแอนติเจน milk ring สำหรับตรวจหาการตอบสนองของเชื้อ Brucella spp. ในโคนม (Production and evaluation of milk ring antigen for detecting antibody against Brucella spp. In dairy cows) นางสาวเรขา คณิตพันธ์ และคณะ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

9. การผลิตชุดทดสอบรวดเร็วเพื่อตรวจการติดเชื้อไวรัส Influenza A ในสัตว์ปีก (Production of rapid immunochromatographic strip tests for detection of Influenza A infection in poultry) โดยนางสาวใกล้รุ่ง ทนสระน้อย และคณะ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

10. การผลิตชุดตรวจ direct rapid immunohistochemistry และ rapid immunodiagnosis เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า (Production of direct rapid immunohistochemical test and rapid immunodiagnostic test for rabies diagnosis) โดยนายเจษฎา รัตโณภาส และคณะ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

11. การผลิตชุดทดสอบรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome (Production of rapid strip tests for antibody detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus) โดยนายเจษฎา รัตโณภาส และคณะ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562