เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 ศูนย์ทดสอบฯ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

ศูนย์ทดสอบฯ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โดยที่ได้รับการรับรองในขอบข่ายการตรวจแอนติบอดีต่อไวรัสนิวคาสเซิล การทดสอบความปราศจากเชื้อในวัคซีนไวรัสเชื้อเป็น และการทดสอบความเป็นกรด-ด่างในชีววัตถุสำหรับสัตว์ (วัคซีนสัตว์ แอนติเจน แอนติซีรัม และน้ำยาละลายสำหรับวัคซีนสัตว์) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ศทวช. มีภารกิจด้านการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ และเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบวัคซีนสัตว์อาเซียน (ASEAN animal Vaccine Testing Laboratory ) ทำหน้าที่เป็น National Focal Point for Animal Vaccines ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ทั้งที่ผลิตในประเทศไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ สารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เช่น วัคซีนท็อกซอยด์ สารเสริมภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป เช่น เซรุ่ม และสารช่วยในการพิเคราะห์โรค และออกใบรับรองผลการตรวจสอบ (Certificate of Analysis) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบและจัดทำมาตรฐานชีววัตถุสำหรับสัตว์ แอนติเจน แอนติซีรั่ม ชุดทดสอบตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตและตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการบริหารจัดการทดลองสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการผลิต การตรวจสอบและการใช้ชีววัตถุสำหรับสัตว์

การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้การรับรองมาตรฐานสากลเป็นนโยบายสำคัญของนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต่อเนื่องมาจนถึงนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในปัจจุบัน ภายใต้การนำการปฏิบัติและพัฒนางานของนายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ หัวหน้างาน ศทวช. และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้ร่วมมือรวมใจในการขับเคลื่อนการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์เข้าสู่มาตรฐานสากลจนได้รับการรับรองระบบดังกล่าว การได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล พัฒนาประสิทธิภาพการทดสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพิ่มคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคลากรสืบไป
ภาพ - ศทวช. / ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 ศูนย์ทดสอบฯ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025