หน้าแรก

รมต.เกษตรฯ หารือ ผอ.องค์การสุขภาพสัตว์โลกเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์และลดปัญหาเชื้อดื้อยา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ เมืองมาราเกซ ประเทศโมร็อกโค นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือกับ ดร.โมนิก เอลัว (Dr. Monique Eloit) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health; Office International des Epizooties: OIE) ในระหว่างการประชุมระดับโลกว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา ทั้งนี้ OIE เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์ และกฎระเบียบด้านการค้าสินค้าสัตว์บกและสัตว์น้ำระหว่างประเทศ (International setting body) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 182 ประเทศ สำนักงานใหญ่ของโอไออี ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

โดย OIE เตรียมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสัตวแพทย์บริการ (OIE Collaborating Center on Veterinary Services Capacity Building) ซึ่งมีเพียง 5 แห่งทั่วโลกในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อาเจนตินา เซเนกัล และไทย มีแผนการใช้ศูนย์ความร่วมมือดังกล่าวเป็นฐานในการฝึกอบรมสัตวแพทย์ในแต่ละภูมิภาคให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการควบคุมโรคสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมา OIE ได้รับรองให้ประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว์จัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิง (OIE Reference Laboratory) สำหรับชันสูตรโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญและใช้เป็นข้อกีดกักทางการค้า คือ โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคแท้งติดต่อในโค กระบือ แพะ แกะ ทั้งสองห้องปฏิบัติการอยู่ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตามลำดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมืออย่างดีกับ OIE เสมอมา ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับ OIE ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์และลดปัญหาเชื้อดื้อครับยาในภาคเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการหารือครั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายสัตวแพทย์ ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูตฝ่ายเกษตร ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมหารือด้วย เพื่อขยายความร่วมมือกับ OIE และผู้แทนประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
ข่าว/ภาพ : https://www.moac.go.th/news-preview-402791792815, http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/16451, https://www.naewna.com/local/373683, https://www.matichon.co.th/economy/news_1203486, https://www.ryt9.com/s/prg/2907158

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home