หน้าแรก

การประชุมเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปืดการประชุมและบรรยายในการประชุมเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มไวรัสวิทยา / ศูนย์ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อจัดทำแผนด้านการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระบบการรายงานโรค และการสนับสนุนสารทดสอบสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมปศุสัตว์กำหนด เตรียมแผนความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และสร้างมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ให้ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกันด้วย


ข่าว/ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home