หน้าแรก

งานเกษียณอายุราชการ-มุทิตาจิต' 61

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับและเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในปีนี้มีผู้เกษียณฯ 9 ท่าน คือ 1) สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ กรมปศุสัตว์ 2) คุณพัชนี หิรัญธนานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ 3) คุณพงศ์พันธุ์ นพรัตน์ สัตวแพทย์อาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ช่วยราชการกลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 4) คุณปิยวรรณ จงมีสุข พนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี 5) คุณวิจิตร์ เสคุคุมพัตถ์ พนักงานพิมพ์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ (ศออ.)(นครราชสีมา) 6) คุณปราณีต แสงทอง พนักงานพิมพ์ ศูนย์วิจัยและทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (ศทวช.) 7) คุณอารีย์ หวังดี พนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) 8) คุณบุญสืบ กันดี พนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) และ 9) คุณมนตรี ทองศรีเกตุ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ผู้เกษียณที่มาร่วมงาน (จากซ้าย)
สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ คุณพัชนี หิรัญธนานนท์ คุณวิจิตร์ เสคุคุมพัตถ์ คุณปราณีต แสงทอง และ คุณมนตรี ทองศรีเกตุ

มีร่วมงานประมาณ 250 คน จากส่วนกลาง ศออ. ศทวช. และ ศวพ. ภายหลังเปิดงานมีการำอวยพรโดยนางสาวอาริตรา ศักดิ์โสภิณ นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มระบาดวิทยาฯ และนางสาว ชลพิชา ติ้วเส้ง นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เลปโตสไปโรสีส ต่อด้วยวีดิทัศน์ผู้เกษียณฯ สพ.ญ.ตวงทองฯ ตัวแทนผู้เกษียณฯ กล่าวความรู้สึกและข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน การแสดงของกลุ่มพยาธิวิทยา มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปหมู่ และพิธีมุทิตาจิต จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย และหน่วยงานส่วนภูมิภาพจัดเตรียมไว้และสนับสนุน พร้อมชมการแสดงต่างๆ จนเสร็จงาน


ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home