หน้าแรก

รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง TEQ Award 2018

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวณภัทร นาคะโร พนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับรางวัลชมเชยพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 10,000 บาท และเกียรติบัตรจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ทั้งนี้รางวัล ที อี คิว เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันพัฒนาการดำเนินต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบริษัท ที อี คิว จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เป็นการยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดถือตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งให้คณะกรรมการ (คกส.) และผู้บริหารในหน่วยงานส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นางสาวณภัทร นาคะโร เป็นพนักงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติคนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ นับต่อจากนายประยงค์ สลุงอยู่ ได้รับรับรางวัลดีเด่นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ประจำปี 2560


ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - กลุ่มสัตว์ทดลอง + สพ.ญ.ปราณี รอดเทียน

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home