หน้าแรก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนผลงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนผลงานวิชาการ จัดโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ (กวช.) ซึ่งมีสัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา เป็นประธานคณะกรรกการ จัดวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปาก-เท้าเปื่อยฯ และศูนย์ทดสอบ-วิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ รวมทั้งสิ้น 36 คน เพื่อให้นักวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเขียนผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ

ในการนี้ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ บรรยายในหัวข้อเรื่องแนวคิดพื้นฐานงานวิชาการและหลักการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย และสัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยโหตระ ผชช.ด้านเชื้อไวรัสในสัตว์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง กว่าจะเป็นผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่มาบรรยาย เรื่องขั้นตอนการจัดทำเอกสารแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการของหน่วยงานให้เป็นรูปแบบเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนแม่บทของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ และสามารถใช้ผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับการเลื่อนขั้นทางวิชาการได้อย่างมั่นใจ


ข่าว / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home