หน้าแรก

การฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2015 เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสมชาย ช่างทอง ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2015 เบื้องต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานยานยนต์ งานบริการสัตว์ทดลอง งานพัฒนาบุคลากร งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยื่นขอรับรองขอบข่ายใหม่ คือ งานบริการสัตว์ทดลอง และงานพัฒนาบุคลากร ในลำดับถัดไปข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home