หน้าแรก

ฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกซีโรไทป์ของเชื้อ Streptococcus suis

กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกซีโรไทป์ของเชื้อ Streptococcus suis ที่เพาะแยกได้จากสุกร โดยวิธี multiplex PCR วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจหาซีโรไทป์ของเชื้อ S. suis ได้ทั้ง 35 ซีโรไทป์ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่กลุ่มแบคทีเรีย-เชื้อรา และศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค รวมผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น 17 คนข่าว/ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home