เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ( พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ( พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)


[ข้อมูลวารสาร]
สารบัญ

Survey of Leptospirosis in free-grazing ducks in Thailand
     Duangjai Suwancharoen, Busara Sittiwicheanwong, Thaweesak Songserm, page 1 - 7
การสำรวจโรคเลปโตสไปโรสิสในเป็ดไล่ทุ่งในประเทศไทย
     ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ, บุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม หน้า 8 - 14
การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Chicken Anemia Virus ในซีรัมด้วยเทคนิค Direct Real Tie-Loop Mediated Isothermal Amplification
     ศรุดา หวังอนุรักษ์กุล, กัญญ์ธนิศ ลิ้มวิบูลพงษ์, มุทิตะ ชลามาตย์, จิระวุฒิ จันทร์งาม, เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล, วันชัย อัศวลาภสกุล หน้า 15 - 22
การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli จากซีกัมสุกรและไก่เนื้อในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
     กมลสิริ ภูมิภมร, จุฑามาส คำแหง, ลลิตา บุญปราบ, ชาลิณี พัวพัน หน้า 23 - 29
ระบาดวิทยาและพยาธิวิทยาของโรคเมลิออยด์ในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างปี 2550 – 2559
     รัตติยา นาคสุวรรณ, ตระการศักดิ์ แพไธสง หน้า 30 - 37
การตรวจหาเชื้อ Mycobacterium bovis โดยใช้เทคนิค in situ hybridization ในอวัยวะของกระบือ
     ลัขณา รามริน, นิตยา ศรีแก้วเขียว, เรขา คณิตพันธ์, เจษฎา รัตโณภาส หน้า 38 - 45

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ( พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)