หน้าแรก

การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติ" จัดโดยคณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ได้รับเกียรติจากคุณจุฑามาศ ศิริปาณี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังกล่าว มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 คน จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ชลบุรี/ราชบุรี)


ข่าว/ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home