เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาในสัตว์ และคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก นำโดย Dr. Bernadette Abela-Ridder ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 และมีการนำเสนอการดำเนินงานเพื่อขจัดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาด้าน การวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า นำเสนอโดยสัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ นำเสนอโดยสัตวแพทย์หญิงปิยนาถ เล็กเจริญสุข สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์


ข่าว/ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า