หน้าแรก

แจ้งเพื่อทราบ/ปฏิบัติ

[24-9-61 13:45] ขอขอเชิญผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย/งานแผน ประชุมในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไจก้า
[29-6-61 10:25] ขอให้ทุกกลุ่มฝ่าย เร่งรัดดำเนินการตัวชี้วัดประสิทธิผล ค่าหน่วยภาระงาน workload units มีตัวอย่างให้ศึกษาประกอบตามไฟล์แนบครับ [ pdf ]
[14-6-61 14:35] ขอยกเลิกการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ประจำเดือนทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ส่วนการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ร่วมกับ ศออ./ศวพ./ศทวช. และประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างเหมา เป็นไปตามกำหนดเดิม
[12/6/61 14:40] ขอให้ทุกกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ทบทวนจัดทำ spec วัสดุวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562 โดยในช่วงนี้ขอจัดทำ spec วัสดุ ชุดทดสอบ สารทดสอบ วัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบ ทุกรายการให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด ไม่ว่าจะจัดซื้อด้วยวิธีใดก็ตาม
[12/6/61 14:35] ขอแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561
  • คุณรัชนี ศิลปสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์
  • คุณอมร ผ่องใส หัวหน้าฝ่ายช่าง ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • คุณภัสร์ฉัตรา อัครศิลาพัชร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
[12/6/61 14:30] ขอให้ทุกกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ประหยัดงบประมาณ เนื่องจากมีงบประมาณเหลืออยู่จำกัด ลดการจัดซื้อวัสดุทุกชนิด และใช้วัสดุที่มีอยู่ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2561 ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน จะพิจารณาอนุมัติจัดซื้อเฉพาะกรณีเท่านั้น

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home