หน้าแรก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และการฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และการฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ดร. ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medical Sciences: AFRIMS) และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. และประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 60 คน กล่าวรายงานโดยนายสมชาย ช่างทอง ประธานคณะทำงาน กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ครั้งที่ 6 สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19 (3) กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ และข้อ 36 วรรคสาม กำหนดให้นายจ้างให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเป็นไปตามข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และระบบความปลอดภัย-มั่นคงทางชีวภาพ เนื่องจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคอันตรายและสารเคมี ในปีนี้คณะทำงานได้เพิ่มหลักสูตรการช่วยชีวิตผู้ป่วยขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) และหลักสูตรการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.


ข่าว -ฝ่ายบริหารทั่วไป

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home