เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจากประเทศเกาหลีใต้ศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจากประเทศเกาหลีใต้ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร อาหาร และพัฒนาชนบท ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ มีการนำเสนอเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคสัตว์ โรคไข้หว้ดนก และการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

ข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจากประเทศเกาหลีใต้ศึกษาดูงาน