เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา/ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ และนางสาวภัทราวดี วัฒนะสุนทร นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี เข้าเฝ้าถวายรายงานนิทรรศการวิชาการเรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้พันธุกรรมของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่สร้างอะฟลาทอกซิน B1 จากตัวอย่างข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกี่ยรติชมนิทรรศการข่าว / ภาพ – คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561