หน้าแรก แผนงาน-วิจัย แผนปฏิบัติงาน การประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบ 1/2561

ขอให้กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย/ศออ./ศทวช. จัดทำและส่งแบบสรุปการประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการ รอบ 1/2561 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่งานวางแผน (คุณนิตญา) ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0 25797591 / 0 25798908-14 ต่อ 206 / Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / File transfer : นิตญา จันทร์เสถียร
<<< ดาวน์โหลดหนังสือเวียน >>>


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย แผนปฏิบัติงาน การประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบ 1/2561