หน้าแรก

การฝึกอบรมหลักสูตร Basic Bioinformatics: Phylogenetic Tree Reconstruction

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Basic Bioinformatics: Phylogenetic Tree Reconstruction” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ผศ. ดร. ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ นายชวธัช ธนูสิงห์ และนางสาวพุธิตา ผาสุขดี จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร จัดตั้งแต่งวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการสัตวบาล รวมทั้งสิ้น 25 คน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับ Bioinformatics โดยเฉพาะด้าน Phylogenetic Tree Reconstruction ที่สามารถนำความรู้และเทคนิคทางด้าน Bioinformatics การวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการของลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอและลำดับกรดอะมิโนของโปรตีน การสร้าง Phylogenetic tree การอนุมาน Phylogenetic tree และการทดสอบ Phylogenetic tree ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อก่อโรค การติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อก่อโรคในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการคัดเลือกเชื้อก่อโรคมาใช้ในการผลิตวัคซีนที่จำเพาะและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยต่อไปรูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว – ดร.ทวีวัฒน์ / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home