หน้าแรก

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติครบรอบ 31 ปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติครบรอบ 31 ปี มีร่วมงานประมาณ 250 คน เริ่มจากนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เวลา 09.30 น. ผู้ร่วมงานชมวีดิทัศน์การปฏิบัติงานและการพัฒนางานในรอบปีที่ผ่านมา พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเทวสุนทร กทม. เจริญพระพุทธมนต์ พรมน้ำมนตร์ รับถวายปัจจัย/ภัตตาหารเพล ต่อจากนั้นพิธีกร สัตวแพทย์หญิงชญานี เจนพานิชย์ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และนางสาวฉัตรสุดา สุระภี ศูนย์เลปโตสไปโรสิส ดำเนินรายการ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สัตวแพทย์หญิงสุนีจิต คงทน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ให้เกียรติกล่าวอวยพรปีใหม่

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2530 จึงถือเอาวันที่ 6 มกราคมของทุกปึเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเรื่อยมา และครบรอบ 70 ปีของการจัดตั้งกองทดลองค้นคว้า (15 กุมภาพันธ์ 2491) ซึ่งเป็นหน่วยงานเริ่มต้นด้านศึกษา วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ของประเทศไทย ต่อมายกฐานะเป็นกองวิชาการ สถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตามลำดับ

ต่อมาผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมอบรางวัลกิจกรรม 5 ส ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศออกแบบตราสัญลักษณ์ ได้แก่ นางสาวฉัตรสุดา สุระภี รางวัลชนะเลิศคำขวัญ ได้แก่ นางสาวสวรรยา หนูเอียด รางวัลชนะเลิศการดำเนินการ กลุ่มห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์เลปโตสไปโรสิส และรางวัลชนะเลิศการดำเนินการ กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ ฝ่ายช่าง ต่อมาทีมสีม่วงจำนวน 30 คน ซึ่งชนะเลิศการร้องเพลงเชียร์จากงานกีฬาสี 2560 ร้องเพลงมาร์ชสถาบันและเพลงสวัสดีปีใหม่ ถ่ายรูปหมู่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวัน แจกรางวัลของขวัญปีใหม่ และชมการแสดง


[ดาวน์โหลด]

ปี พ.ศ. 2561 นี้มีผู้อาวุโส ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ดังนี้
 1. คุณเรณู โพธิพันธ์ อดีตข้าราชการกลุ่มพยาธิวิทยา
 2. สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
 3. สัตวแพทย์หญิงจิรา คงครอง อดีตหัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา
 4. สัตวแพทย์หญิง ดร.พุทธชาด ศรีโสภา อดีตนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
 5. สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย / OIE Expert
 6. คุณสมพร เสสะมา อดีตคนงานห้องทดลอง กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
 7. สัตวแพทย์หญิง ดร.วันดี คงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช)
 8. สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปสุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส
 9. สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล อดีต ปศุสัตว์เขต 9
 10. สัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ อดีต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก
 11. นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2559-ปัจจุบัน)
 12. นายสัตวแพทย์กู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการกองวิชาการ (พ.ศ.2530) / อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ / อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ
 13. สัตวแพทย์หญิงวัฒนา ศรีสองเมือง อดีต หัวหน้าศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า กองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว์
 14. สัตวแพทย์หญิงรัมภา อินทรักษา อดีต หัวหน้ากลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
 15. สัตวแพทย์หญิงปราณี รอดเทียน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อยฯ (นครราชสีมา)
 16. นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์/หัวหน้างานศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (นครราชสีมา)
 17. นายสัตวแพทย์ปฏิพร ฐาปนะกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
 18. นายสัตวแพทย์เลิศชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)
 19. นายสัตวแพทย์ยันต์ สุขวงศ์ อดีต นายสัตวแพทย์ 8 กองผสมเทียม กรมปศุสัตว์
 20. นายสัตวแพทย์ปรีชา คล้ายนิล อดีต ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
 21. นายสัตวแพทย์ประภาส เนรมิตมานสุข อดีต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)
 22. นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ผลลาภ อดีต อธิบดีกรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2539-2542)
 23. ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2531-2533)
 24. สัตวแพทย์หญิงสุนีจิต คงทน อดีต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์/อดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมคุณภาพชีวภัณฑ์ (พ.ศ. 2520-2541)
 25. สัตวแพทย์หญิงอุบล ศรีสมบูรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองวิชาการ/ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2533-2539)
 26. สัตวแพทย์หญิงปาริฉัตร สุขโต อดีต ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมปศุสัตว์
 27. สัตวแพทย์หญิงยวนตา พฤกษราช อดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ
 28. สัตวแพทย์หญิงทิพา ตันตเจริญยศ อดีต หัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
 29. สัตวแพทย์หญิงลำยอง อดีต นายสัตวแพทย์งานรักษาสัตว์ กองสัตวรักษ์ กรมปศุสัตว์
 30. สัตวแพทย์หญิงทัศนีย์ ชมภูจันทร์ อดีต หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา
 31. สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา / หัวหน้ากลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี
 32. สัตวแพทย์หญิงวันทนีย์ เนรมิตมานสุข อดีต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มปรสิตวิทยากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
 33. นายสัตวแพทย์ อดีต ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 34. สัตวแพทย์หญิงปัจฉิมา อินทรกำแหง อดีต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
 35. นายสัตวแพทย์ประโยชน์ ตันตเจริญยศ อดีต อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 36. นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนวัฒน์ อดีต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2552-2555)
 37. นายสัตวแพทย์มานิตย์ พรประภา อดีต ปศุสัตว์เขต 2
 38. นายสัตวแพทย์นิมิตร ไตรวนาธรรม อดีต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2545-2548)
 39. นายสัตวแพทย์สุวุธ จเรจร อดีต ปศุสัตว์เขต 3
 40. นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ อดีต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2555-2559)
 41. นายสัตวแพทย์พิพล สุขสายไทนชะนะ อดีต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช)
 42. นายสัตวแพทย์สำเริง วรศรี อดีต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2551)
 43. นายสมชาย จับบาง อดีต ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมปศุสัตว์
 44. นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อยฯ
พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา อดีต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) นายสัตวแพทย์ประสบพร ทองนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) นายสัตวแพทย์โชคชัย นกเทศ อดีต หัวหน้ากลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา คุณศรีสุเพ็ญ ว่องส่งสาร / คุณรัตนา ศาสตร์ประสิทธิ์ / คุณอรสา จับบาง อดีต เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว – ส. ช่างทอง / ภาพ – พลกฤต + ชนกพร

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home