หน้าแรก

บรรยายพิเศษเรื่อง "Parasitic Zoonosis"

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับเชิญจากสำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "Parasitic Zoonosis" ในงาน “Conference on Medical and Public Health Services Innovation” ให้แก่กลุ่มนักวิชาการทางด้านสุขภาพคน และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ


ข่าว/ภาพ-สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home