หน้าแรก

บรรยายเรื่องการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบทันสมัย สร้างผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สู่สากล

นายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับเชิญจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบทันสมัย สร้างผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สู่สากล" เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดภาคเหนือ โดยเน้นในเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด

01 1510201060036 1510201127489 1510205228806 1510282454233


ข่าว/ภาพ-นพพร โต๊ะมี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home