หน้าแรก

งานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี' 60

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ธีม "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่ผู้เกษียณฯ ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) และผู้ที่เคยทำงานที่สถาบันฯ จำนวน 5 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์/ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ สัตวแพทย์หญิงช้องมาศ อันตรเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ (ว่าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ) สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ / อดีตนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และนายประยงค์ สลุงอยู่ ช่างไม้ ระดับ ช 2 กลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ เริ่มเวลา 15.50 น. มีผู้ร่วมงานประมาณ 250 ท่าน

การจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ หลังจากพิธีกรดำเนินรายการกล่าวแนะนำงานแล้ว มีการแสดงรำอวยพร สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2560 กล่าวถึงการนำหลัก "นิติธรรม คุณธรรม สามัคคีธรรม" ของ ผอ.ปรีชาฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และยกย่องถึงคุณงามความดีและความอุตสาหะในการอุทิศตนให้แก่งานราชการอย่างแท้จริง พร้อมกับยกย่องทุกท่านว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และขออวยพรให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนาทุกประการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันฯ อีก ต่อด้วยฉายวีดิทัศน์ผู้เกษียณ

ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพชร์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตัวแทนผู้เกษียณอาวุโส เผยความรู้สึกว่า “ยินดีต้อนรับผู้เกษียณใหม่ทุกท่านและดีใจที่ทุกท่านล้วนเป็นคนดี ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญาเพื่องานราชการและขอชื่นชมที่ทุกท่านล้วนเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร รวมถึงเป็นที่น่าเคารพนับถือของคนทั่วไป”

น.สพ.ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตัวแทนผู้เกษียณฯ กล่าวความรู้สึกว่า “ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณกรมปศุสัตว์ อดีตผู้บังคับบัญชา และรุ่นพี่ที่ให้ทุกอย่างในชีวิตส่วนสำหรับสถาบันสุขภาพสัตว์ มีความรู้สึกรักและผูกพันตลอด 5 ปีที่ได้ทำงานที่นี่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกคนแสดงให้เห็นถึงการมีศักยภาพสูงในการทำงาน ในการนี้อยากจะขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาสถาบันฯ และสานต่อการทำงานสืบต่อไป รวมทั้งขอให้ทุกคนมีความหวังเหมือนทุกเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นและทำงานขับเคลื่อนด้วยใจจริง สุดท้ายขอขอบคุณรุ่นพี่ที่มาร่วมในงานเกษียณครั้งนี้ และถ้าหากมีสิ่งใดที่ล่วงเกิน ด้วยกายวาจาใจ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย”

จากนั้นมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ แสดงมุทิตาจิตชุดร้อยรักดวงใจ สายใยมุทิตา (ฟ้อนขันดอก-รำนาคี-ออนซอนอีสาน) และถ่ายรูปหมู่ ต่อจากนั้นชมการแสดงบนเวทีด้านนอกจากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และ ศวพ.สุรินทร์ ร่วมรับประทานอาหารเย็น ทั้งนี้ รอธ.วีรชาติฯ ให้เกียรตืมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย จนถึงเวลาสิ้นสุดงาน ในงานนี้จัดเลี้ยงอาหาร ประกอบด้วยข้าวหมูแดงหมูกรอบไข่ต้ม กระเพาะปลา ยำสลัดโรล ข้าวเกรียบปากหม้อ ลูกชิ้นย่าง น้ำแข็งใส ผลไม้รวม และน้ำสมุนไพร ได้รับความอนุเคราะห์หมูย่างและผลไม้จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เครื่องดื่มพิเศษจาก ศวพ.สุรินทร์ อีกด้วย งานในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และผองเพื่อน ตามจุดมุ่งหมาย "ผูกพันสัญญามั่น ไม่ลืมกันตลอดกาล" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามภารกิจ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้อาวุโสที่มาร่วมงานให้มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น


ในปีนี้มีผู้เกษียณอาวุโส ผู้เกษียณปัจจุบัน และผู้บริหาร ร่วมงาน ดังนี้

[รอธ.วีรชาติฯ ชุดเข้ม]
 1. สัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก
 2. นางพัฒนี สุนามะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
 3. สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ USAID
 4. สัตวแพทย์หญิงมาณวิภา ผลภาค อดีต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
 5. สัตวแพทย์หญิง ดร.วันดี คงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช)
 6. สัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ หัวหน้าศูนย์เลปโตสไปโรสิส
 7. สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ หัวหน้ากลุมปรสิตวิทยา
 8. สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
 9. สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช หัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
 10. สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคไวรัสในสัตว์/อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
 11. นางรัชนี ศิลปสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการ
 12. สัตวแพทย์หญิง ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง)
 13. นายสัตวแพทย์ พีรวิทย์ บุญปางบรรพ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 14. นายชัยวัฒน์ แสวงดี อดีตสัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา
 15. นางมาลี ธีรานุสนธิ์ อดีต ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา
 16. สัตวแพทย์หญิง รอ.(หญิง) มนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ อดีต นายสัตวแพทย์กลุ่มปรสิตวิทยา
 17. นายสัตวแพทย์วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม อดีต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 18. นายสัตวแพทย์ปรีชา คล้ายนิล อดีต ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
 19. นายสัตวแพทย์นิมิตร ไตรวนาธรรม อดีต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2545-2548)
 20. นายประยงค์ สลุงอยู่ ช่างไม้ ช 2 ผู้เกษียณฯ
 21. นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ผลลาภ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ (พ.ศ. 2539-2542)
 22. นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2555-2560) ผู้เกษียณฯ
 23. สัตวแพทย์หญิงสุนีจิต คงทน อดีต ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมปศุสัตว์/อดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมคุณภาพชีวภัณฑ์ (พ.ศ. 2520-2541)
 24. ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2531-2533)
 25. นายสัตวแพทย์กู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการกองวิชาการ (พ.ศ.2530) / อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ / อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ
 26. นายสัตวแพทย์โสภณ เมืองเจริญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ/อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 27. สัตวแพทย์หญิงปัจฉิมา อินทรกำแหง อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ / อดีตผู้อำนวยการ ศวพ.สุรินทร์ / อดีตหัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา
 28. นายสัตวแพทย์ยันต์ สุขวงศ์ อดีต นายสัตวแพทย์ กองผสมเทียม กรมปศุสัตว์
 29. นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2552-2555)
 30. นายสัตวแพทย์ประสบพร ทองนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา)
 31. สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 32. สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส /อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็ก-สัตว์ใหญ่ / อดีตหัวหน้ากลุ่มอิมมูน-ซีรัมวิทยา
 33. นายสัตวแพทย์นฤพล พร้อมขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
 34. สัตวแพทย์หญิงวันทนีย์ เนรมิตมานสุข อดีตนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
 35. สัตวแพทย์หญิงปนันท์ ธนเจริญวัชร อดีตนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี
 36. นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง)
 37. นายสัตวแพทย์สำเริง วรศรี อดีต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ.2551)
 38. นายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
 39. สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี/รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา
 40. นายสัตวแพทย์ปฏิพร ฐาปนะกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
 41. นายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 42. นายสัตวแพทย์สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง
พร้อมด้วย
 • ท่านวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 • สัตวแพทย์หญิงยวนตา พฤกษราช อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ
 • สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย
 • สัตวแพทย์หญิงสมบูรณ์ สุธีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช/อดีตหัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา)
 • สัตวแพทย์หญิงวัฒนา ศรีสองเมือง อดีตหัวหน้าศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า กองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว์
 • สัตวแพทย์หญิงทิพา ตันตเจริญยศ อดีตหัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
 • นายสัตวแพทย์ประโยชน์ ตันตเจริญยศอดีต อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • นายสัตวแพทย์ประภาส เนรมิตมานสุข อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)
 • นายสัตวแพทย์โชคชัย นกเทศ อดีตหัวหน้ากลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา
 • นายสัตวแพทย์จตุพร สมิตานนท์ อดีตหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา
 • นายสมชาย จับบาง อดีตผู้อำนวยการกองนิติการ กรมปศุสัตว์
 • นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์)
 • นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ
 • นายสัตวแพทย์ตระการศักดิ์ แพไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี)
 • นายสัตวแพทย์ทรงวุฒิ เวชบุญสุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ชลบุรี)
 • คุณนภาพร นาคะปักษิน ผู้แทนศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • พี่อรสา จับบาง อดีตพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • พี่ฉอ้อน กองนาค อดีตหัวหน้าหน่วยรถยนต์
 • พี่สมชาติ อรุณพูลทรัพย์ อดีตหัวหน้าหน่วยรถยนต์
 • บุคลากรสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และอื่นๆ

retire60_ (01) retire60_ (02) retire60_ (03) retire60_ (04) retire60_ (05) retire60_ (06) retire60_ (07) retire60_ (08) retire60_ (09) retire60_ (10) retire60_ (11) retire60_ (12) retire60_ (13) retire60_ (14) retire60_ (15)
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป ภาพ/วีดิโอ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home