หน้าแรก

การฝึกอบรม Biosafety & Laboratory Management

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “MORU/NIAH DLD/DTRA-CBEP: Regional Laboratory Network Training of the Trainers (ToT) Workshop on Biosafety and Laboratory Management” ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (MORU), Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) และ Defense Threat Reduction Agency (DTRA), USA.

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรทางห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 27 คน โดยมี Dr. Stuart Blacksell, MORU Project Leader พร้อมคณะ และ Mr. Voravate Chonlasin และ Ms. Narumon Wangnai ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักบริการวิชาการ (AIT Extension) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดการห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Training of Trainers ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อห้องปฏิบัติการในการตรวจประเมินด้วยตนเอง เสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานสากล01 02 03 04 05


ข่าว - อรปภางค์ / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home